Điều khoản Dịch vụ

Ngày có hiệu lực: 8 tháng 4 năm 2024

Cảm ơn bạn đã lựa chọn gptomni.ai. Những Điều khoản Dịch vụ ("Điều khoản") này là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và gptomni.ai và quy định việc sử dụng dịch vụ của gptomni.ai bao gồm trang web, ứng dụng di động và các tính năng hoặc dịch vụ khác (tổng thể, "Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, bạn phải ngưng sử dụng Dịch vụ.

1. Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận chấp nhận các Điều khoản này và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức, bạn đồng ý với các Điều khoản này cho tổ chức đó và cam kết rằng bạn có quyền lực để buộc tổ chức đó phải tuân thủ các Điều khoản này.

2. Thay đổi về Điều Khoản

gptomni.ai có quyền, theo quyết định duy nhất của mình, sửa đổi hoặc thay thế Điều Khoản bất kỳ lúc nào. Nếu việc sửa đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp ít nhất 30 ngày thông báo trước khi bất kỳ Điều Khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì xác định là thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định duy nhất của chúng tôi.

Sử dụng Dịch vụ

Đăng ký Tài khoản

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản để truy cập vào một số tính năng của Dịch vụ. Bằng cách đồng ý, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin đó để giữ cho nó chính xác, hiện tại và đầy đủ.

Hành vi của Người dùng

Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động của mình liên quan đến Dịch vụ. Mọi hành vi gian lận, lạm dụng hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung được cung cấp trên Dịch vụ, bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, và cách sắp xếp và chọn lọc của chúng, là tài sản độc quyền của gptomni.ai hoặc các bên cấp phép của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

4. Nội dung

Nội dung do Người dùng Tạo ra

Bạn có thể tải lên, lưu trữ hoặc chia sẻ nội dung thông qua Dịch vụ. Bạn giữ tất cả các quyền trong, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho, nội dung do người dùng tạo ra mà bạn đăng lên trang gptomni.ai.

Sử dụng Nội dung

Bằng cách đăng nội dung trên Dịch vụ, bạn trao cho gptomni.ai một bản quyền toàn cầu, không độc quyền, miễn phí (có quyền phụ thuộc) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, dịch, định dạng, xuất bản, truyền, hiển thị và phân phối nội dung đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc phương pháp phân phối nào (hiện đã biết hoặc phát triển sau này).

5. Tuyên bố từ chối

gptomni.ai cung cấp Dịch vụ dưới dạng "nguyên trạng" và theo cơ cấu "có sẵn". Vì vậy, bạn sử dụng Dịch vụ này trên rủi ro của riêng bạn. gptomni.ai tuyên bố từ chối mọi loại bảo hành, cho dù có tính chất rõ ràng hay ngụ ý.

6. Hạn chế trách nhiệm

Trong mức tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, gptomni.ai, các quan chức, cổ đông, nhân viên, đại lý, giám đốc, chi nhánh, liên kết, kế thừa, chuyển nhượng, nhà cung cấp hoặc bên cấp phép sẽ không chịu trách nhiệm về (1) bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, mẫu mực hoặc hậu quả; (2) bất kỳ mất mát sử dụng, dữ liệu, doanh nghiệp hoặc lợi nhuận (cả trực tiếp và gián tiếp), trong tất cả các trường hợp phát sinh do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, bất kể lý thuyết pháp lý, không quan tâm đến việc gptomni.ai đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại đó, và ngay cả khi biện pháp đền bù không hoàn thành mục đích cần thiết của nó.

7. General

Những Điều Khoản này được quy định theo luật pháp của thẩm quyền mà gptomni.ai đặt tại, không phân biệt đến các quy tắc về xung đột luật. Các tòa án ở một số quốc gia sẽ không áp dụng luật của thẩm quyền này đối với một số loại tranh chấp. Nếu bạn cư trú tại một trong những quốc gia đó, thì nơi mà luật pháp của thẩm quyền này bắt buộc áp dụng, luật pháp của quốc gia bạn cư trú sẽ áp dụng cho những tranh chấp liên quan đến Những Điều Khoản này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại [email protected].