Triển lãm trực tiếp.

Hãy xem một số bản demo trực tiếp về những gì gpt4 omni có thể làm với khả năng đa phương tiện của mình và hiểu ngôn ngữ tiên tiến.

Giới thiệu GPT-4o, mô hình mới của chúng tôi có thể lập luận qua văn bản, âm thanh và video trong thời gian thực. Nó rất linh hoạt, thú vị để chơi và là một bước tiến phía trước trong hình thức tương tác con người-máy tính tự nhiên hơn nhiều (và thậm chí còn tương tác con người-máy tính.

Hãy chào đón GPT-4o, mô hình mẫu của chúng tôi mới có thể lập luận qua âm thanh, thị giác và văn bản trong thời gian thực: http://openai.com/index/hello-gpt-4o/. Đầu vào văn bản và hình ảnh được triển khai ngày hôm nay trong API và ChatGPT với âm thanh và video trong vài tuần tới.

Một học sinh chia sẻ màn hình iPad của họ với ChatGPT + GPT-4o mới, và trí tuệ nhân tạo nói chuyện với họ và giúp họ học trong thời gian thực. Hãy tưởng tượng cho tất cả các học sinh trên thế giới. Tương lai rất sáng láng.